Statut Stowarzyszenia

ROZDZIAŁ I


Postanowienia ogólne
§ 1
Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „ZBYSZKO” w Chełmie, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym, opartym na pracy społecznej członków zrzeszeniem, mającym na celu zjednoczenie środowiska osób chorych, z niepełnosprawnością, ich opiekunów i przyjaciół oraz osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie.
§ 2
Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzibą miasto Chełm. Dla właściwego realizowania swoich celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu i z tego tytułu posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz.U. Nr 96, poz. 873 z późniejszymi zmianami).
§ 4
Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnym celu działania.
§ 5
Czas trwania Stowarzyszenia jest nieograniczony.
§ 6
Stowarzyszenie może używać pieczęci, symbolu i odznak w/g wzorów uzgodnionych z odpowiednimi organami administracji państwowej.


ROZDZIAŁ II


Cele i środki działania
§ 7
Zadaniem Stowarzyszenia jest zjednoczenie środowiska osób chorych, z niepełnosprawnością, ich opiekunów i przyjaciół, osób z różnych przyczyn zagrożonych wykluczeniem społecznym i wykluczonych społecznie w celu:
- reprezentowania interesów środowiska w/w osób,
- tworzenia możliwości poprawy ich warunków życiowych,
- zwiększania ich uczestnictwa w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
- wyzwalania inicjatyw w celu wszechstronnej rehabilitacji,
- przeciwdziałania izolacji,
- kształtowania właściwych postaw między społecznościami ludzi zdrowych a osobami chorymi, z niepełnosprawnością, zagrożonymi i wykluczonymi społecznie.
§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku publicznego.
2. Na działalność odpłatną pożytku publicznego składają się (przedmiot działalności):
a) powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
- Klub Integracyjny „Zbyszko”,
- placówki rehabilitacyjne, ośrodki readaptacji i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- ośrodki terapeutyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- ośrodki adopcyjne,
- placówki opiekuńczo-lecznicze,
- hospicja dla osób terminalnie chorych,
- ośrodki opieki geriatrycznej i paliatywnej,
- telefony zaufania,
- placówki lecznicze (poradnie specjalistyczne),
- placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły),
- ośrodki i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
- Centra i Kluby Integracji Społecznej;
b) prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej;
c) prowadzenie diagnozy, poradnictwa, doradztwa, terapii psychologicznej i psychoterapii;
d) prowadzenie diagnozy, poradnictwa i terapii pedagogicznej;
e) prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
f) prowadzenie poradnictwa i pomocy socjalno-bytowej oraz ekonomicznej;
g) prowadzenie działań i kampanii informacyjnych (w zakresie poprawy jakości życia osób chorych, z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie) oraz inspirowanie działalności wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu, prowadzenie działalności wydawniczej i strony internetowej;
h) opieka, leczenie i rehabilitacja osób chorych i z niepełnosprawnością;
i) organizowanie szkoleń dla osób chorych, z niepełnosprawnością, ich opiekunów, przyjaciół, osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie;
j) organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników placówek leczniczych, profilaktycznych i opiekuńczych oraz wolontariuszy do udzielenia pomocy osobom chorym, z niepełnosprawnością, ich rodzinom oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym społecznie;
k) współdziałanie z właściwymi placówkami leczniczymi, szkolnictwa i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi i administracją państwową w dziedzinie opieki, profilaktyki i szkoleń;
l) organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i innych form wymiany informacji, doświadczeń organizacji i instytucji krajowych oraz zagranicznych.
3. Na działalność nieodpłatną pożytku publicznego składają się :
a) powoływanie i prowadzenie placówek, między innymi takich jak:
- Klub Integracyjny „Zbyszko”,
- placówki rehabilitacyjne, ośrodki readaptacji i rehabilitacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- ośrodki terapeutyczne, rewalidacyjne, socjoterapeutyczne, młodzieżowe ośrodki wychowawcze,
- ośrodki adopcyjne,
- placówki opiekuńczo-lecznicze,
- hospicja dla osób terminalnie chorych,
- ośrodki opieki geriatrycznej i paliatywnej,
- telefony zaufania,
- placówki lecznicze (poradnie specjalistyczne),
- placówki oświatowe (żłobki, przedszkola, szkoły),
- ośrodki i programy aktywizacji zawodowej i społecznej,
- Centra i Kluby Integracji Społecznej;
b) prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej;
c) prowadzenie diagnozy, poradnictwa, doradztwa, terapii psychologicznej i psychoterapii;
d) prowadzenie diagnozy, poradnictwa i terapii pedagogicznej;
e) prowadzenie poradnictwa i doradztwa zawodowego;
f) prowadzenie poradnictwa i pomocy socjalno-bytowej oraz ekonomicznej;
g) prowadzenie działań i kampanii informacyjnych (w zakresie poprawy jakości życia osób chorych, z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie) oraz inspirowanie działalności wydawniczej, współdziałanie ze środkami masowego przekazu, prowadzenie działalności wydawniczej i strony internetowej;
h) opieka, leczenie i rehabilitacja osób chorych i z niepełnosprawnością;
i) organizowanie szkoleń dla osób chorych, z niepełnosprawnością, ich opiekunów, przyjaciół, osób zagrożonych wykluczeniem i wykluczonych społecznie;
j) organizowanie szkoleń przygotowujących pracowników placówek leczniczych, profilaktycznych i opiekuńczych oraz wolontariuszy do udzielenia pomocy osobom chorym, z niepełnosprawnością, ich rodzinom oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym i wykluczonym społecznie;
k) współdziałanie z właściwymi placówkami leczniczymi, szkolnictwa i placówkami oświatowymi, organizacjami pozarządowymi, osobami prywatnymi i administracją państwową w dziedzinie opieki, profilaktyki i szkoleń;
l) organizowanie zjazdów, sympozjów, konferencji i innych form wymiany informacji, doświadczeń organizacji i instytucji krajowych oraz zagranicznych;
m) współpracę i wzajemną pomoc (osobom chorych, z niepełnosprawnością, ich rodzinom, przyjaciołom, osobom zagrożonym wykluczeniem i wykluczonym społecznie) mającą na celu przeciwdziałanie uczuciu rezygnacji, bezwartościowości, osamotnienia i bezradności;
n) współdziałanie i stworzenie możliwości koordynowania problemów osób z w/w środowisk z organami administracji państwowej, jednostkami gospodarczymi, placówkami służby zdrowia i innymi organizacjami, mogącymi te problemy łagodzić i rozwiązywać;
o) organizowanie spotkań i imprez towarzyszących, wyjazdów kulturalno – oświatowych (wycieczki) i sportowo - rekreacyjnych (kolonie, wypoczynek letni i zimowy);
p) rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających pracom badawczym i legislacyjnym, dotyczących wszelkich zagadnień związanych z niepełnosprawnością i wykluczeniem społecznym;
q) wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych podejmujących działania na rzecz osób z w/w środowisk;
r) prowadzenie innych działań służących środowisku osób stowarzyszonych;
s) wspieranie osób chorych, z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem, wykluczonych społecznie oraz ich rodzin w rolach opiekuńczych i wychowawczych;
t) promocję zdrowia, zwiększanie dostępu do opieki zdrowotnej i rozwoju wyższej jakości świadczeń medycznych;
u) diagnozę, leczenie i rehabilitację zdrowotną, społeczną i zawodową,
w tym udostępnianie członkom Stowarzyszenia rachunku bankowego do celów zbiórki publicznej na kosztowne leczenie bądź rehabilitację. Zasady udostępniania konta ustala regulamin, uchwalony przez Zarząd Stowarzyszenia;
v) finansowanie lub dofinansowanie zewnętrznych szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla członków stowarzyszenia, dzięki którym ich pomoc będzie bardziej efektywna;
w) finansowanie stypendiów dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością będących w trudnej sytuacji materialnej.
§ 9
Realizując powyższe cele Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Może także zatrudniać pracowników do prowadzenia swych spraw.


ROZDZIAŁ III


Członkowie, ich prawa i obowiązki
§ 10
1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne z terenu RP i spoza jej granic.
2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
a) zwyczajnych,
b) nadzwyczajnych,
c) wspierających,
d) honorowych.
§11
Członkiem zwyczajnym może zostać osoba fizyczna, pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
§ 12
Członkiem nadzwyczajnym może być opiekun lub przyjaciel osoby chorej, z niepełnosprawnością, zagrożonej wykluczeniem lub wykluczonej społecznie będący osobą fizyczną, która z racji pokrewieństwa, posiadanych kwalifikacji, wykonywania pracy zawodowej lub społecznej pragnie przyczynić się do realizacji zadań statutowych stowarzyszenia.
§ 13
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna, chętna do niesienia określonej pomocy członkom Stowarzyszenia po złożeniu oświadczenia woli Zarządowi. W takim samym trybie następuje ustanie członkostwa wspierającego. Członkowie wspierający biorą udział w działalności Stowarzyszenia osobiście lub przez upełnomocnionego przedstawiciela.

§ 14
Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna nie będąca członkiem zwyczajnym, nadzwyczajnym lub wspierającym, zasłużona na rzecz osób chorych, z niepełnosprawnością, zagrożonych wykluczeniem lub wykluczonych społecznie.
§ 15
1. Członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i wspierających przyjmuje na podstawie pisemnych
deklaracji Zarząd Stowarzyszenia oraz uchwały o przyjęciu podjętej przez zarząd.
2. Godność członka honorowego nadaje i znosi Zarząd Stowarzyszenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członków Stowarzyszenia.
§ 16
1. Członek Stowarzyszenia ma prawo:
a) udziału w organizowanych zebraniach, spotkaniach i innych imprezach,
b) bierne i czynne prawo wyborcze (nie dotyczy członków wspierających i honorowych),
c) wnioskować we wszystkich sprawach, dotyczących celów i funkcjonowania Stowarzyszenia,
d) korzystać z lokali Stowarzyszenia oraz z wszelkich urządzeń oferowanych przez współdziałające instytucje,
e) posiadać legitymację i nosić odznaki Stowarzyszenia,
f) uzyskiwać pomoc w zaopatrzeniu w środki medyczne, sprzęt, urządzenia i przedmioty o znaczeniu rehabilitacyjnym oraz inne na zasadach określonych przez władze Stowarzyszenia (dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych),
g) uzyskiwać wszechstronne poparcie ze strony Zarządu Stowarzyszenia w sprawach szkolenia, zatrudnienia, rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej oraz polepszania warunków bytowych (dotyczy wyłącznie członków zwyczajnych),
h) korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swej działalności,
i) korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i obsługi prawnej, które Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,
j) korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie.
2. Członek Stowarzyszenia ma obowiązek :
a) przestrzegać postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz,
b) uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia,
c) regularnie opłacać składki członkowskie,
d) brać udział w walnych zgromadzeniach,
e) dbanie o dobry wizerunek stowarzyszenia.
§ 17
1.Utrata członkostwa następuje poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd na skutek:
a) pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b) wykluczenia przez Zarząd:
- z powodu łamania statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
- z powodu nie opłacania składek za okres pół roku, po uprzednim zawiadomieniu przez Zarząd
- na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia
c) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądu,
d) śmierci oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.
2. Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.
Uchwała walnego zgromadzenia członków jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV


Władze i struktura organizacyjna
§ 18
Władzami Stowarzyszenia są:
1. Walne Zgromadzenie Członków,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna,

§ 19
1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 3 lata.
2. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania z zastrzeżeniem § 20 pkt 11.
WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW
§ 20
1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zgromadzenie Członków, które może mieć charakter zwyczajny lub nadzwyczajny.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd co najmniej jeden raz na 12 miesięcy lub częściej w razie potrzeby oraz na pisemny, uzasadniony wniosek co najmniej 1/2 liczby składu osobowego Komisji Rewizyjnej, powiadamiając o jego terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad wszystkich członków w skuteczny sposób co najmniej 14 dni przed terminem.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane przy zachowaniu procedury jak w pkt 2 na podstawie:
a) Uchwały Zarządu
b) Wniosku Komisji Rewizyjnej.
c) Żądania ¼ członków Stowarzyszenia
1. W Walnym Zgromadzeniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników z zastrzeżeniem § 20 pkt 11.
2. W Walnym Zgromadzeniu biorą udział członkowie zwyczajni i nadzwyczajni Stowarzyszenia oraz z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
a) uchwalanie programu działania stowarzyszenia,
b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
d) udzielanie absolutorium urzędującemu Zarządowi,
e) wybór i odwołanie członków Zarządu w osobach prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, członka zarządu oraz wybór Komisji Rewizyjnej,
f) uchwalanie zmian statutu,
g) podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia działalności gospodarczej,
h) podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Fundacji,
i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
j) rozpatrywanie skarg członków zwyczajnych Stowarzyszenia na działalność Zarządu,
k) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia.
1. Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia zwołuje Zarząd:
a) następuje wybór prezydium Walnego Zgromadzenia w osobach przewodniczącego i sekretarza oraz wybór protokolanta i Komisji Skrutacyjnej,
b) skład prezydium można poszerzyć o zaproszonych gości,
c) przebieg obrad Walnego Zgromadzenia jest protokołowany.
1. Każdemu członkowi przysługuje jeden głos.
2. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu odbywa się bezpośrednio, to znaczy że spośród uprawnionych głosują osobiście tylko członkowie obecni na Zgromadzeniu.
3. Głosowanie jest jawne, chyba że ustalono inaczej. Kwestia wyboru członków zarządu oraz komisji rewizyjnej zawsze jest głosowanie tajne.
4. Zmiana Statutu, odwołanie prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia, wymagają kwalifikowanej większości co najmniej 50 % plus 1 głos przy obecności połowy członków Stowarzyszenia w I terminie i bez względu na liczebność w II terminie.
ZARZĄD
§ 21
1. Zarząd Stowarzyszenia stanowi najwyższą władzę wykonawczą w oparciu o opracowany przez siebie regulamin.
2. Zarząd składa się z 5 osób: prezesa, wiceprezesa, skarbnika, sekretarza, członka zarządu. Na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Zarząd może zostać poszerzony o funkcję prezesa honorowego. Propozycję objęcia tej funkcji konkretnej osobie składają pozostali członkowie zarządu.
3. Zarząd Stowarzyszenia kieruje pracami Stowarzyszenia, realizuje cele i zadania statutowe.
4. Do szczególnych kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
a) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz, działanie w jego imieniu oraz kierowanie całokształtem działalności,
b) zwoływanie Walnych Zgromadzeń,
c) wykonywanie uchwał Walnych Zgromadzeń,
d) opracowywanie i realizowanie rocznych planów pracy oraz gospodarki finansowej,
e) zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
f) przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia i nadawanie godności członka honorowego,
g) ustalanie składki członkowskiej.
1. Posiedzenia członków Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie mniej niż 6 razy (zamienić) w roku.
2. Podjęte uchwały zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków Zarządu. W razie równej ilości głosów za i przeciw decyduje głos przewodniczącego posiedzenia, którym zawsze jest prezes.
3. Posiedzenia członków Zarządu są protokołowane.
4. Do ważności pism i dokumentów Stowarzyszenia o charakterze majątkowym lub finansowym wymagane są dwa podpisy: prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika lub sekretarza.
5. Prezes Zarządu, jest równocześnie Kierownikiem Stowarzyszenia - w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. W razie nieobecności Prezesa Zarządu obowiązki Kierownika Stowarzyszenia pełni Wiceprezes Zarządu.
6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. Każdy członek Zarządu składa oświadczenie o niekaralności.
8. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu.

KOMISJA REWIZYJNA
§ 22
1. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia jest statutowym kolegialnym organem kontroli i nadzoru. Składa się z 3 osób wybranych przez Walne Zgromadzenie, nie będących członkami Zarządu, nie podlegających mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru. Pracuje w oparciu o przygotowany przez siebie regulamin działania.
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia:
a) nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami zarządu,
b) nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
c) nie mogą pobierać wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji (zgodnie z ustawą Prawo o stowarzyszeniach członkowie pełnią swoje funkcje społecznie).
1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
1. Każdy członek Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia składa oświadczenie
o spełnieniu ustawowych wymogów dotyczących członkostwa.
2. Komisja Rewizyjna składa się z przewodniczącego i dwóch członków;
3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy w szczególności:
a) kontrola działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia oraz przedstawianie wniosków i zaleceń pokontrolnych władzom Stowarzyszenia,
b) składanie sprawozdań na Walnym Zgromadzeniu sprawozdawczo-wyborczym i składanie wniosków o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi,
c) uczestniczenie w posiedzeniach członków Zarządu z głosem doradczym,
d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia.
§ 23
W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia wymienionych w § 18 w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze ich kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.


ROZDZIAŁ V


Majtek i fundusze Stowarzyszenia
§ 24
1. Na majątek i fundusze Stowarzyszenia składają się:
a) wpisowe i składki członkowskie,
b) dotacje i subwencje,
c) darowizny i zapisy,
d) wpływy ze zbiórek publicznych i sprzedaży „ cegiełek”,
e) wpływy z odpłatnej działalności statutowej,
f) dochody ze sprzedaży towarów i usług wytworzonych lub świadczonych przez osoby bezpośrednio korzystające z działalności Stowarzyszenia,
g) dochody z majątku,
h) dochody z działalności gospodarczej,
i) inne wpływy przewidziane odrębnymi przepisami.
1. W przypadku rozwiązania Stowarzyszenia jego majątek przeznacza się na cele statutowe, związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.
2. Cały swój dochód Stowarzyszenie przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.
§ 25
1. Statutowa działalność Stowarzyszenia nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu przepisów Prawa działalności gospodarczej i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna i jako działalność odpłatna.
2. Dochód z całej działalności a szczególnie odpłatnej służy wyłącznie realizacji zadań należących do sfery zadań publicznych lub celów statutowych Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie nieodpłatnej i odpłatnej działalności pożytku publicznego Stowarzyszenia, wymaga rachunkowego wyodrębnienia tych form działalności w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników, z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.
§ 26
1. Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia. Jeden z upoważnionych to prezes lub wiceprezes a drugi to skarbnik lub sekretarz.
2. W uzasadnionych wypadkach zarząd stowarzyszenia może upoważnić do dokonywania czynności określonego rodzaju lub do szczególnych czynności dwóch innych członków albo udzielić szczególnego pełnomocnictwa innym osobom.
3. Oświadczenia dotyczące praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia składane przez pełnomocników, powinny być potwierdzone ich własnoręcznymi podpisami złożonymi na dokumencie obejmującym treść oświadczenia i opatrzonym pieczęcią Stowarzyszenia.
§ 27
Sposób prowadzenia rozliczeń budżetowych regulują odrębne przepisy.§ 28
Zabrania się:
a) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej "osobami bliskimi",
b) przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich,
w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c) wykorzystywania majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie pośrednio wynika z celu statutowego,
d) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
ROZDZIAŁ VI
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 29
Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia wskutek likwidacji, podziału lub chęć przyłączenia się Stowarzyszenia do innej jednostki organizacyjnej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
§ 30
W razie powzięcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie określi na jaki cel ma być użyty majątek Stowarzyszenia po pokryciu zobowiązań oraz powoła komisję likwidacyjną, która zgodnie z uchwalonymi wytycznymi przeprowadzi likwidację.

§ 31
Po wszczęciu rozwiązania i podjętych uchwałach należy wystąpić z wnioskiem o skreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń.
§ 32
W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie postanowienia Prawa o stowarzyszeniach.